Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Responsive image
วันที่ 6 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายนำโชค เกื้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน, นายชาญชัย รามสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน, นายอภินันท์ คงปราบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
โดยนายนำโชค เกื้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีนโยบายการบริหารทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1.นโยบายเร่งด่วน 2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.นโยบายการศึกษา 4.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 
         
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565