Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
     เดิมทีตำบลป่าบอนเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพะยูน ต่อมาได้แยกเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอป่าบอน มีสภาตำบลและจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายจัดตั้ง ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน

ประวัติการจัดตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาตำบล เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครอง ไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล” ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งจากสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ ที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000.- บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) การประกาศยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 95 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th