Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลป่าบอน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อยู่ในเขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยครอบคลุมเขตพื้นที่ ตำบลป่าบอน ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1

บ้านในล้อม

แผนชุมชน
หมู่ที่ 2

บ้านกลาง

แผนชุมชน
หมู่ที่ 3

บ้านหนองเที๊ยะ

แผนชุมชน
หมู่ที่ 4

บ้านควนนุ้ย

แผนชุมชน
หมู่ที่ 5

บ้านโคกนาคบุตร

แผนชุมชน
หมู่ที่ 6

บ้านท่าดินแดงตก

แผนชุมชน
หมู่ที่ 7

บ้านป่าบอนต่ำ

แผนชุมชน
หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งผีปั้นรูป

แผนชุมชน
หมู่ที่ 9

บ้านศาลาน้ำ

แผนชุมชน
หมู่ที่ 11

บ้านห้วยแม่ลอน

แผนชุมชน


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     ประชากร โดยประมาณ 8,582 คน  แยกเป็นชาย 4,178 คน  หญิง 4,404 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คน/ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวนประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านในล้อม 320 460 496 956 จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง   ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 บ้านกลาง 264 369 370 739
3 บ้านหนองเที๊ยะ 147 165 159 324
4 บ้านควนนุ้ย 245 368 393 761
5 บ้านโคกนาคบุตร 253 357 369 726
6 บ้านท่าดินแดงตก 211 364 389 753
7 บ้านป่าบอนต่ำ 385 494 555 1,049
8 บ้านทุ่งผีปั้นรูป 808 821 901 1,782
9 บ้านศาลาน้ำ 278 422 458 880
11 บ้านห้วยแม่ลอน 164 298 314 612
  รวม 3,076 4,178 4,404 8,582
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
- สำนักสงฆ์
- มัสยิด

 
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

 
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลป่าบอน  จำนวน 1 แห่ง 

 
ชื่อ จำนวนเด็กเล็ก (คน) จำนวนครู (คน) หมายเหตุ
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ 85 44 41 4 1 3 ภาคการศึกษา ปี พ.ศ. 2560

- โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา              จำนวน 1 แห่ง 
 
ชื่อ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) รวม จำนวนครู / ภารโรง (คน)
รวม ชาย หญิง
โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 
อนุบาล 1 40 2 - 2
อนุบาล 2 32 2 - 2
ป.1 34 1 - 1
ป.2 24 3 2 1
ป.3 40 2 - 2
ป.4 36 2 1 1
ป.5 31 2 1 1
ป.6 36 2 - 2
รวม 273 18 4 12
 
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง มีบุคลากรประจำ 12 คน
- อัตราการมีและใช้สุขาที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจชุมชน                           จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th