Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิทยา คุ่มเคี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เบอร์โทร. 081-3282979
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายธานินทร์ บัวชุม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โทร. 081-0976179
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอุเทน ศักดิ์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.089-8662863
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางอาทิติยา ศักดิ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.081-8970219
Responsive image
Responsive image
นางจุรีย์ สงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.081-0939010
Responsive image
นางสาวศิริวรรณ หนูเสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.096-7565038
Responsive image
นางสาวพัชรี เยาว์นุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.088-3931923
Responsive image
นางสาววนิดา เหล็มหมาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร.089-8791027
Responsive image
นางสุณีษา ภูนุชอภัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร.081-9696327
Responsive image
นางสาวยุวดี ศรีเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.086-5473089
Responsive image
Responsive image
จ.อ.สัญญา จันทรภาพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร.092-4266239
Responsive image
Responsive image
นายสุรินทร์ พรหมมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 064-2687714
Responsive image
นางกาญจนา มณีโชติ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โทร.093-7237783
Responsive image
นางสาวเฉลิมขวัญ กูลศิริศรีตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร.089-8794397
Responsive image
นางพิรมณฑน์ญา คุ่มเคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร.089-5995565
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.คชภัค รามสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.098-0131137
Responsive image
นางสาวภุมรี มากนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โทร.091-3339679
Responsive image
นางสาวอทิตญา รามสวัสดิ์
คนงานทั่วไป โทร062-5532572
Responsive image
นางสาวมาธิดา ฉ้วนกลิ่น
คนงานทั่วไป โทร.091-8214967
Responsive image
นางสาวพิมพ์ชนก สุทธิโพธิ์
คนงานทั่วไป โทร.063-0785990
Responsive image
นายกิตติพงศ์ หนูคล้าย
คนงานทั่วไป โทร.
Responsive image
Responsive image
นายพิภพ เพชรรัตน์
คนงานทั่วไป โทร.093-2808443
Responsive image
นายธีรศักดิ์ เกื้อเส้ง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสนิท ภูนุชอภัย
พนักงานขับรถยนต์ โทร.065-6908695
Responsive image
นายธารา ไชยถาวร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมนึก บัวชุม
คนงานประจำรถขยะ โทร.096-8704226
Responsive image
นายดรุณ สุทธิโพธิ์
คนงานประจำรถขยะ โทร.081-1295211
Responsive image
นายอนันต์ บุญราม
คนงานประจำรถขยะ โทร.064-5856022
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th