Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสวน คงแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โทร.088-3975861
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายจรูญ อุทัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โทร.093-7201499
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิทยา คุ่มเคี่ยม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โทร.081-3282979
Responsive image
Responsive image
นางอนงค์ พัฒนกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 โทร.098-0842280
Responsive image
นายตุลากานต์ คงรื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 โทร.061-1978114
Responsive image
นายสวน คงแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 โทร.088-3975861
Responsive image
นายกันตวิชญ์ ชูศรีสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 โทร.080-7127521
Responsive image
นายสมเศียร สมมุติจิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 โทร.061-2040462
Responsive image
นายบำรุง วุ่นฉิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 โทร.084-4220957
Responsive image
นายวิเริง พรหมทองรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 โทร.061-2549842
Responsive image
นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 โทร.086-3543299
Responsive image
นายอานนท์ ศักดิ์ดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 โทร.089-1321707
Responsive image
Responsive image
นายจรูญ อุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 โทร.093-7201499
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th